Udział przedstawiciela ochrony zdrowia zarówno w pracach zespołu interdyscyplinarnego, jak i grupy roboczej ma na celu uwzględnienie w funkcjonowaniu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie kluczowej roli ochrony zdrowia w minimalizowaniu negatywnych skutków wywoływanych przez przemoc w rodzinie w zakresie stanu zdrowia jej członków, a także oddziaływania na świadomość i postawy społeczne wobec tego zjawiska.

Postawa przedstawicieli ochrony zdrowia i podejmowane przez nich działania mogą mieć również kluczowe znaczenie dla zebrania materiału dowodowego w celu stwierdzenia występowania przemocy w indywidualnych przypadkach, a w konsekwencji – w celu ukarania sprawcy przemocy.

Dokonując wyboru podmiotów, których przedstawiciele są uprawnieni do wszczęcia procedury, ustawodawca starał się wskazać te podmioty, do których z dużym prawdopodobieństwem osoby doznające przemocy mogą się zwrócić po pomoc lub które w ramach swojej działalności stykają się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie przemoc w rodzinie ma dla stanu zdrowia osób jej doznających, wśród wskazanych podmiotów nie mogło zabraknąć ochrony zdrowia.

Eksperci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwracają uwagę, że wiele osób doznających przemocy chętniej opowie o swoim problemie zaufanemu lekarzowi niż Policji czy przedstawicielowi pomocy społecznej. Lekarz to zawód obdarzony dużym zaufaniem. Przedstawiciele ochrony zdrowia zazwyczaj cieszą się szacunkiem i poważaniem w małych społecznościach lokalnych. Właśnie dlatego warto dbać o aktywny udział lekarzy w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szczególnie ważną rolę odgrywająlekarze w grupach roboczych. Jak podkreśla mec. Grzegorz Wrona, autor przewodnika dla lekarzy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ich udział w pracach grup roboczych wynika przede wszystkim z konieczności oddziaływania na pacjenta, w którego rodzinie dochodzi do stosowania przemocy. Pozostałym członkom grupy roboczej obecność przedstawiciela ochrony zdrowia pozwala również na zdobycie wiedzy niezbędnej do stwierdzenia zaistnienia przemocy oraz ułożenia planu pomocy rodzinie.