Strona korzysta z plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Możesz zablokować te pliki zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak blokady oznacza zgodę się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji w naszej polityce prywatności.  Zamknij komunikat
logo_lrnp.jpg

Lekarz w grupie roboczej i zespole interdyscyplinarnym

2013-11-05
 | Autor: Redaktor
Głównym zadaniem przedstawiciela ochrony zdrowia w pracach zespołu interdyscyplinarnego jest zapewnienie współpracy ochrony zdrowia z innymi podmiotami wchodzącymi w skład systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z tego punktu widzenia reprezentantem ochrony zdrowia powinna być osoba mająca w danym środowisku wpływ na funkcjonowanie ochrony zdrowia.  

Mimo że ustawodawca nie sprecyzował wymogu, aby członkowie zespołu byli osobami na stanowiskach kierowniczych, to określenie funkcji zespołu jako koordynującej współpracę narzuca konieczność uczestniczenia w jego pracach osób, które mają na tę koordynację wpływ.
 
Realizacja zadań zespołu wymaga również od przedstawiciela ochrony zdrowia, aby rozpowszechniał w środowisku medycznym informacje dotyczące systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności zaś procedury „Niebieskie Karty”, oraz zapewniał przepływ informacji pomiędzy zespołem interdyscyplinarnym a środowiskiem medycznym w danej gminie.
 
Inną funkcję niż zespół interdyscyplinarny pełnią grupy robocze (w bardzo małych gminach może się zdarzyć, że zespół interdyscyplinarny pracuje jako grupa robocza, jeżeli skład osobowy tych podmiotów miałby być tożsamy). Ustawodawca określił zadania grupy roboczej w następujący sposób:
 
1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz efektów tych działań.
 
Udział przedstawiciela ochrony zdrowia w pracach grupy roboczej wynika przede wszystkim z konieczności oddziaływania na pacjenta, w którego rodzinie dochodzi do stosowania przemocy. Pozostałym członkom grupy roboczej obecność przedstawiciela ochrony zdrowia pozwala również na zdobycie wiedzy niezbędnej do stwierdzenia zaistnienia przemocy oraz ułożenia planu pomocy rodzinie.
 
Podkreślenia wymaga to, że jeśli wziąć pod uwagę cel powołania i funkcjonowania grup roboczych w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obecność przedstawiciela ochrony zdrowia w składzie grupy roboczej będzie zasadna w przypadku, gdy w sprawie indywidualnej:
 
1. osoba doznająca przemocy lub stosująca przemoc miała kontakt z przedstawicielem ochrony zdrowia w związku z występowaniem przemocy w rodzinie;
2. członkowie grupy roboczej uznają za niezbędne pozyskanie informacji lub skonsultowanie okoliczności dotyczących stanu zdrowia osoby doznającej przemocy lub stosującej przemoc w rodzinie.
 
Tym samym zadania przedstawicieli ochrony zdrowia w ramach prac w grupach roboczych będą polegały przede wszystkim na pomocy w ustaleniu, czy przemoc miała miejsce w indywidualnym przypadku. W ramach opracowywania planu pomocy rodzinie dotkniętej przemocą może się zdarzyć, że konkretne zadania zostaną nałożone na ochronę zdrowia, jednak sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku utrzymywania stałego kontaktu przynajmniej jednego członka rodziny z ochroną zdrowia.
 
Przedstawiciele ochrony zdrowia mogą odgrywać szczególną rolę w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko i dochodzi do zaniedbania ze strony osób sprawujących władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem w zakresie zapewnienia mu odpowiednich warunków ochrony zdrowia.


Grzegorz Wrona – prawnik, konsultant prawny Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.