Strona korzysta z plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Możesz zablokować te pliki zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak blokady oznacza zgodę się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji w naszej polityce prywatności.  Zamknij komunikat
logo_lrnp.jpg

Zaświadczenie lekarskie a obdukcja

2013-11-04
 | Autor: Redaktor
Jako jedną z podstawowych form udzielenia pomocy osobie doznającej przemocy w rodzinie ustawodawca przewidział zapewnienie jej otrzymania bezpłatnego badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie.  

Jednocześnie wprowadzono do Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zmianę w art. 16, która umożliwiła wydawanie przez lekarzy bezpłatnych zaświadczeń o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
 
Wzór zaświadczenia określił minister zdrowia w rozporządzeniu z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
 
Treść zaświadczenia (poza danymi osoby, której ono dotyczy, oraz danymi podmiotu je wystawiającego) zawiera opinię o stanie zdrowia osoby badanej – będącą wynikiem przeprowadzonego badania, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju stwierdzonych uszkodzeń ciała oraz możliwych przyczyn i czasu ich powstania. Zakres darmowego zaświadczenia lekarskiego ogranicza się zatem do opisu badania i ewentualnego stwierdzenia wystąpienia obrażeń ciała, a także określenia (na podstawie oświadczenia pacjenta) możliwych przyczyn powstania obrażeń.
 
Zaświadczenie nabiera zatem znaczenia jako materiał dowodowy w zakresie ustalenia obecności obrażeń ciała. Nie będzie ono jednak stanowiło dowodu w zakresie przyczyn powstania tych obrażeń – może tylko stanowić dowód, że pacjent wskazał na takie przyczyny. Lekarz wystawiający zaświadczenie, jeśli nie jest bezpośrednim świadkiem aktów przemocy, nie może mieć wiedzy na temat jej przyczyn – poza informacjami od osób zainteresowanych lub osób trzecich (np. Policji).
 
Opisane powyżej zaświadczenie lekarskie należy odróżnić od obdukcji lekarskiej. Pomiędzy tymi dwoma dokumentami zachodzą następujące różnice:
 
1. różny jest krąg osób uprawnionych do ich wystawiania (zaświadczenie wystawia każdy lekarz, a obdukcję biegły);
2. co do zasady obdukcja jest odpłatna, poza przypadkami wystawienia na zlecenie organów prowadzących postępowanie karne;
3. treść obdukcji lekarskiej jest szersza niż zaświadczenia, np. może zawierać określenie, na jak długo zaistniałe obrażenia wywołują rozstrój zdrowia lub naruszają czynności narządów ciała.
 
Obdukcję lekarską wydaje biegły. Od zakresu obdukcji zależy specjalność, jaką powinien on reprezentować. Obdukcje dotyczące uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia wraz z określeniem czasu ich trwania wydają biegli z zakresu medycyny sądowej. Zaświadczenie lekarskie niezawierające tego elementu może natomiast być wystawione przez każdego lekarza i jest bezpłatne.
 
Jeżeli osoba chcąca uzyskać obdukcję udaje się do biegłego prywatnie, musi liczyć się z tym, że jej wystawienie jest płatne. Jednak jeżeli obdukcja jest wystawiana w związku z postanowieniem wydanym w trakcie postępowania przygotowawczego, osoba pokrzywdzona nie ponosi kosztów związanych z jej wystawieniem.


Grzegorz Wrona – prawnik, konsultant prawny Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.