Badania przeprowadzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pokazują, że sposób wypełniania obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez przedstawicieli ochrony zdrowia należy zdecydowanie poprawić. Lekarze niechętnie wchodzą w skład grup roboczych, rzadko uruchamiają procedurę „Niebieskie Karty”, a także potrzebują lepszego przygotowania do kontaktu z osobami doznającymi przemocy.

Udział przedstawiciela ochrony zdrowia zarówno w pracach zespołu interdyscyplinarnego, jak i grupy roboczej ma na celu uwzględnienie w funkcjonowaniu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie kluczowej roli ochrony zdrowia w minimalizowaniu negatywnych skutków wywoływanych przez przemoc w rodzinie w zakresie stanu zdrowia jej członków, a także oddziaływania na świadomość i postawy społeczne wobec tego zjawiska.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na samorząd gminy, powiatu i województwa określone obowiązki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Główny ciężar zadań realizowanych w tym zakresie spoczywa na gminie, która ma za zadanie tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.