Celem kampanii „Lekarzu, reaguj na przemoc!” jest zapoznanie przedstawicieli ochrony zdrowia z procedurą „Niebieskie Karty” oraz psychologicznymi aspektami przeciwdziałania przemocy. Lekarz ma codziennie bezpośredni kontakt z ludźmi. Jeśli cieszy się zaufaniem pacjentów, wykazuje motywację i ma odpowiednią wiedzę, może odegrać ogromną rolę w powstrzymaniu przemocy.

Od 2010 r. do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostali włączeni, poza Policją i pomocą społeczną, także przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Każda z tych służb w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie ma obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”.
 
Ponadto przedstawiciele tych służb wchodzą w skład grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych działających w każdej gminie w Polsce. Osoby doznające przemocy mają prawo oczekiwać, że reprezentanci każdej z wymienionych instytucji okażą im wsparcie i pomogą znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.
 
Tymczasem z badań przeprowadzonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że sposób wypełniania zobowiązań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez przedstawicieli ochrony zdrowia należy zdecydowanie poprawić.
 
Analizy ujawniły, że lekarze niechętnie wchodzą w skład grup roboczych, rzadko uruchamiają procedurę „Niebieskie Karty”, a także potrzebują lepszego przygotowania do kontaktu z osobami doznającymi przemocy. Wielu lekarzy wskazuje na trudność pogodzenia codziennej pracy zawodowej z ustawowymi obowiązkami.
 
Zadaniem kampanii „Lekarzu, reaguj na przemoc!” jest poprawa poziomu zaangażowania ochrony zdrowia w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Na zlecenie PARPA projekt działań edukacyjno-informacyjnych w tym zakresie przygotowała Fundacja Instytut Łukasiewicza. Kampania uzyskała wsparcie Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.